Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:
інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).
Вечірня та заочна форми навчання організовуються для осіб віком від 14 років (незалежно від верхньої межі віку), які завершили здобуття початкової освіти.

При організації заочної та вечірньої форм здобуття освіти (або їх поєднання) для здобувачів освіти проводяться групові та індивідуальні консультації, заліки  відповідно до кількості годин, визначеної в навчальному плані. Річне оцінювання проводиться на підставі залікових балів. Наповнюваність класів у закладах освіти за вечірньою формою навчання  визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

При організації  заочної форми під час сесій можуть проводитися навчальні заняття і консультації, а також заліки із навчальних предметів/курсів, що вивчалися під час попередніх сесій. У міжсесійні періоди можуть проводитися заліки, групові та індивідуальні консультації. Класи з числа здобувачів освіти за заочною формою створюються за наявності не менше 9 осіб.

Дистанційне навчання  може бути реалізовано шляхом застосування: 1) дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти;

2) використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти.

Для організації дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти у закладах освіти створюються класи з дистанційною формою здобуття освіти.

Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти) може здійснюватися для осіб, які:

1) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);

2) потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків. У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання.

Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється за наявності у закладі освіти навчально-методичного та систематехнічного забезпечення (мережеве обладнання, персональні комп’ютери, обладнання для відеоконференц-зв’язку, програмне ліцензійне забезпечення тощо).

Отже, організація навчання за дистанційною формою потребує:
створення класів з дистанційною формою навчання;
переведення (зарахування) на дистанційну форму навчання за письмовою заявою повнолітньої особи або одного з батьків неповнолітньої особи;
наявність переліку підстав для переведення (зарахування) на дистанційну форму навчання;
навчально-методичного та систематехнічного забезпечення.
Технології дистанційного навчання можуть використовуватися закладами освіти під час організації здобуття освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).

Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти до початку навчального року або упродовж навчального року у випадку настання обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Загальну середню освіту здобувачі освіти можуть отримувати й за індивідуальною формою навчання, а саме:  екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем.

Екстернатна форма навчання  – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання.

Екстернат організовується для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

3) є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

6) самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;

7) бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів.

У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно пунктів 1-4. До заяви додається відповідний документ, що підтверджує наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у пунктах 5-7).

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів.

Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

Педагогічний патронаж – форма навчання, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

Педагогічний патронаж може бути організовано для:

1) осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту та проживають у селах і селищах (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);

2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я та не можуть відвідувати навчальних занять у класах, створених безпосередньо в закладах охорони здоров’я, у зв’язку із чим організація освітнього процесу здійснюється біля їх лікарняного ліжка відповідно до законодавства;

3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);

4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);

5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж осіб, зазначених у підпунктах 2-5, до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини.

Оцінювання результатів навчання і атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається у школі.